Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

News:

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Admin

Pages: [1] 2 3 ... 5
1
ການເທຣດດ້ວຍ Divergence


 • Regular Divergence ແມ່ນການທີ່ກຣາຟລາຄາເຮັດຈຸດສູງສຸດຍົກຂື້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຈຸດຕ່ຳສຸດສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ Oscillating ບໍ່ສະແດງໄປໃນ

ທາງດຽວກັນ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ Regular Divergenceມັນບອກເຖິງໂອກາດໃນການທີ່ກຣາຟຈະເກີດການກັບຕົວໃນຂະນະທີ່ເຮົາບໍ່ຄິດວ່າມັນ
ຈະເກີດຂື້ນ (Reversal)

Negative Divergence ແມ່ນຂາລົງ (Bearish) ເຊິ່ງຈະ ເກີດໃນເທຣນຂາຂື້ນ ໃນຂະນະທີ່ກຣາຟເຮັດສູງຂື້ນສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ແລະ  oscillating
indicator ກັບບໍ່ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນ ໂດຍ oscillator ອາດຈະບໍ່ສົ່ງສັນຍານໂດຍການເຮັດ ສູງຂື້ນສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ແຕ່ກັບເຮັດຈຸດສູງສຸດຕໍ່າລົງເລື້ອຍໆ.

Positive Divergence ແມ່ນຂາຂື້ນ (Bullish) ແລະ ເກີດໃນເທຣນຂາລົງ ໂດຍກຣາຟມີການເຮັດຈຸດສູງສຸດຕ່ຳລົງເລື້ອຍໆເຊິ່ງ oscillating indicator
ບໍ່ສະແດງໄປຕາມກຣາຟ. ໂດຍ oscillatorບໍ່ໄດ້ຍືນຍັນການເຮັດຕ່ຳລົງເລື້ອຍໆ ມັນອາດຈະເຮັດຈຸດສູງສຸດສູງຂື້ນເລື້ຶຍໆ. ເຊິ່ງເກີດຂື້ນຫຼາຍກັບ oscillators ຢ່າງ RSI
ແລະ Stochastics ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂື້ນກັບ MACD ແລະ CCI
 • Hidden Divergence ໝາຍເຖິງການທີ່ກຣາຟຍັງມີຄວາມແຂງແຮງໃນເທຣນປັດຈຸບັນ ແລະ ໝາຍເຖິງເທຣນຈະມີການດຳເນີນຕໍ່ໄປ
  ຕາມຮູບແບບເທຣນເດີມແບບຕໍ່ເນື່ອງ (Trend Following)

  Bullish Hidden Divergence ເກີດຂື້ນຕອນເທຣນຂາຂື້ນ ເມື່ອ oscillator ເຮັດຈຸດສູງສຸດສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ກຣາຟ (Price Action)
  ບໍ່ເປັນໄປຕາມຮູບແບບດຽວກັນນັ້ນ.ສິ່ງນີ້ບອກເຮົາວ່າຍັງຄົງມີຄວາມແຂງແຮງໃນເທຣນຂາຂື້ນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຄົນຈະພາກັນປິດກຳໄລຫຼາຍກ່ວາການເທຂາຍ (Selling)
  ເຊິ່ງມັນຈະເກີດຂື້ນບໍ່ດົນ ແລະ ຄາດວ່າເທຣນຂາຂື້ນຈະຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປ

  Bearish Hidden Divergence ເກີດຂື້້ນໃນເທຣນຂາລົງ ເມື່ອ oscillator ເຮັດຈຸດຕ່ຳສຸດຕ່ຳລົງເລື້ອຍໆ ຂະນະທີກຣາຟບໍ່ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນ.
  ເຊິ່ງນີ້ໝາຍເຖິງ ການຂາຍຍັງບໍ່ຈາງຫາຍ ແລະ ເທຣນຂາລົງຍັງຄົງແຂງແຮງ. ເຊິ່ງນັກເທຣນຈະມີປະຕິກິລິຍາກັບມັນໂດຍການປິດກຳໄລຫຼາຍກ່ວາການເຂົ້າຊື້.
  ເຊິ່ງເປັນໄປໄດ້ທີ່ເທຣນຂາລົງຈະຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
  ຕົວຢ່າງຈາການເບິ່ງກຼາຟຈິງ

2
FBS.com / Seminar FBS 2018
« on: November 02, 2018, 07:56:51 AM »
  ສຳມະນາ ພົບປະນັກລົງທຶນເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ

ກັບມາແລ້ວ ກັບງານສຳມະນາຈາກທີມງານ Laoforexboard ເຈົ້າຂອງສະມາຄົມນົກເກັງກຳໄລຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍ ຫຼື Forex ຜູ້ທີ່ຈະມາແບ່ງປັນ
ຄວາມຮູ້ ແລະ ແຊຮ໌ປະສົບການໃຫ້ກັບທ່ານ ໃຫ້ມີໂອກາດເປັນນັກເກັງກຳໄລມືອາຊີບໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ

ງານສຳມະນາຈະຈັດຂື້ນ ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2018 ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້. ສຳຫຼັບຜູ້ສົນໃຈສາມາດສະມັກເຂົ້າຮ່ວມງານ ຫຼື ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່
LINE ID: @Laoforexboard ຫຼື ໂທ 020 2803 9884/020 7785 5335

ດ່ວນ!! ງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້ຈັດແບບ VIP ຮັບຈຳນວນຈຳກັດສະເພາະຜູ້ລົງທະບຽນເທົ່ານັ້ນ
ພາບໃນງານທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບກິດຈະກຳ ແລະ ຂອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ກັບເທຣດເດີທີ່ຊ່ຽວຊານ


3
  ໂຄງການ reabate ຄືນສະມາຊິກກຸ່ມ

FBS rebate program for Lao trader is coming with the biggest rebate ever.! over 8$/Lot. (Not included ECN & Unlimited account)
Joining our rebate program to made your trading strategy is more powerful and flexible. (Limited even from Today - 31,September 2018)

Open Account by link below to join our rebate program.

[color=red)Caution: Anyone can joint this program include existing trader who've got account with FBS(/color)

 • contact us for special guideline in 3 languages

https://www.facebook.com/FBS-Support-Lao-451324935332026/

>> English
>> Lao
>> Thai


=============================================================5
ປະກາດຜົນຜູ້ໂຊກດີຈາກ ກິດຈະກຳ 200$ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2018

  • ທີ 1: 100$ ບັນຊີເທຣດ 38092679
  • ທີ 2: 70$ ບັນຊີເທຣດ 38089424
  • ທີ 3: 30$ ບັນຊີເທຣດ 38027295


  ທາງ XM ໄດ້ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີໃຫ້ຜູ້ໂຊກດີເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກະລຸນາກວດສອບເລກບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້

  [/list]

  6
  XM.com / ໂປຼແກຼມຣີບັດ XM
  « on: July 06, 2018, 09:09:24 AM »

  ໂປຼແກຼມຣີບັດ XM

  1.ເປີດບັນຊີຜ່ານ Link ນີ້: http://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1
  2.ອັດຕາ Rebate ຕໍ່ 1 Lot ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້

  ------------------------------------------------------------

  Micro   Zero     Standard   Executive

  $0.03    $1.5               $3          $3
  ------------------------------------------------------------


  3.ໄລຍະເວລາການຄຳານວນ Rebate ຈະຄິດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1- 31 ຂອງທຸກເດືອນ
  4.ການຈ່າຍ Rebate ຈະຈ່າຍເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານອັດຕະໂນມັດ


  ສຳຫຼັບສະມາຊິກທີ່ມີບັນຊີເທຣດກັບ XM.com ຢູ່ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເປີດບັນຊີໃໝ່ພາຍໃຕ້ລິ້ງ http://clicks.pipaffiliates.com/c?c=218024&l=th&p=1
  ໂດຍໃຊ້ E-mail ເກົ່າທີ່ສະໝັກ Account ເກົ່ານັ້ນ ແລະ ບັນຊີຈະ Verify ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ

  ຕົວຢ່າງການໂພດແຈ້ງຂໍຮັບ Rebate
  ປະເພດບັນຊີ : Zero / Micro / Standard / Executive
  ID ບັນຊີເທຣດ : 12345
  ວັນທີ່ສະໝັກ : 7 ກໍລະກົດ 2018  7
    EUR/USD ສະແດງຮູບແບບ ພູເຂົາກັບຫົວສອງລູກ Double Top pastern + Neckline ອາດເກີດຄວາມວິຕົກກັງວັນຂອງນັກລົງທຶນຕໍ່ເງິນ USD

  • ສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງອາເມລິກາ ແລະ ຈີນຍັງຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໂດຍກັງກັບຕະຫຼາກຮຸ້ນຂອງອາເມລິກາ ໂດຍນັກລົງທຶນໃນພັນທະບັດອາດມີຜົນກະທົບທາງລົບໄດ້.
  • ກຼາຟຄູ່ເງິນ EUR/USD ສະແດງຮູບແບບພູເຂົາກັບຫົວສອງລູກ + ກັບຮູບແບບ ncekline ທີ່ເປັນອຸປະສັກຂອງມັນທີ່ຈຸດ 1.1852


  ຄູ່ເງິນ EUR/USd ຂື້ນມາຢ່າງສວຍງາມໃນຮອບ 12 ວັນ ເຖິງຈຸດສູງສຸດທີ່ 1.1721 ແລະ ອາດດຳເນີນໄປເຖິງ 1.1852  (double top neckline) ເຊິ່ງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງຮຸ້ນອາເມລິກາອາດນຳໄປສູ່
  ການກັບຕົວກໍ່ເປັນໄດ້.

  ການວິເຄາທາງເທັກນິກ:

  ແນວຕ້ານ: 1.1727 (ເສັ້ນ 200MA 4H ), 1.1784 (ຂາລົງ ເສັ້ນMA 10 ວັນ ), 1.1838 (ຂາລົງ ເສັ້ນ MA 50 ວັນ).
  ແນວຮັບ: 1.1699 (ຈຸດຕ່ຳສຸດໃນຊ່ວງນີ້), 1.1649 (ເສັ້ນ MA 5 ວັນ), 1.1625 (ເສັ້ນ MA 200 ຊົ່ວໂມງ).

  -------------------------------------------------------------------------

  8
    AUD/JPY ກຼາມສະແດງການທະລຸແນວຮັບໃນຊ່ວງເວລາ H1


  • ກຼາຟຄູ່ເງິນ AUD/JPY ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການທະລຸແນວວຮັບຂອງຮູບແບບ flag patern ໄປແລ້ວ ໂດຍອາດກັບມາດຳເນີນ ຂາລົງຕໍ່ໄປ ຈາກຈຸດສູງສຸດຂອງວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ທີ່ 83.99 
  • ຄູ່ເງິນດັ່ງກ່າວອາດມີການລົງມາທົດສອບແນວຮັບທີ 81.00 ແລະ ອາດລົງໄປຮອດຈຸດຕ່ຳສຸດເກົ່າທີ່ 80.63 (ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງ ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ)


  ອັດຕາແລກປ່ຽນລາຍວັນ: 81.05
  ຈຸດສູງສຸດ: 81.42
  ຈຸດຕ່ຳສຸດ: 80.97
  ແນວໂນ້ມ: ຂາລົງ

  ແນວຕ້ານ

  R1: 81.13
  R2: 81.42
  R3: 81.86

  ແນວຮັບ

  S1: 81.00 (ແນວຮັບທາງຈິດຕະວິທະຍາ)
  S2: 80.50 (ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງວັນທີ 23 ມີນາ)
  S3: 80.00 (ແນວຮັບທາງຈິດຕະ)
  -------------------------------------------------------------------------

  9
  Other Group / USD/CAD ກຳລັງຈະຍ້ອນກັບ
  « on: June 22, 2018, 04:22:49 AM »
    USD/CAD ກຳລັງຈະຍ້ອນກັບ


  • USD/CAD ໃນຊ່ວງເວລາ  H1 ສະແດງກຳລັງຂາລົງແລ້ວຖ້າເບິ່ງຕາມ RSI ເຊິ່ງເບິ່ງຄືກັບວ່າແຮງຊື່ກຳລັງອ່ອນຕົວ ຖ້່ເບິ່ງຈາກແທ່ງທຽນ Doji ຂອງວັນພະຫັດບວກກັບການສະແດງສະຖານະOversold ຂອງ RSI
  • ຄູ່ນີ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕົກລົງມາທີ່ເສັ້ນແນວຮັບຂອງ MA 100 hour ເຊິ່ງອາດຢູ່ທີ່ 1.3265
  Spot Rate: 1.3307

  ຈຸດສູງສຸດ: 1.3322
  ຈຸດຕ່ຳສຸດ: 1.3300

  ແນວໂນ້ມ: ຂາລົງ, ເຂົ້າເງືອນໄຂ overbought

  ແນວຕ້ານ

  R1: 1.3335 (ຈຸດສູງສຸດຂອງວານນີ້)
  R2: 1.3385 (76.4% ແນວຕ້ານຂອງ Fib ທີ່ຈຸດສູງສຸດ ເດືອນມິນາ 2017 - ຈຸດຕ່ຳສຸດເດືອນ ຕຸລາ 2017)
  R3: 1.35 (ຈຸດສຳຄັນທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍານັກລົງທຶນ)

  ແນວຮັບ

  S1: 1.3265 (ເສັ້ນ MA 100 ຊົ່ວໂມງ)
  S2: 1.32 (ແນວຮັບທາງຈິດຕະວິທະຍາ)
  S3: 1.3163 (ເທຣນຂາຂື້ນຕາມເສັ້ນ MA 10 ວັນ)

  10
    ປະທານເຟສ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາແເຂັ້ມແຂງ ແລະ ດັນໃຫ້ເຟສຂື້ນດອກເບ້ຍຕໍ່ໄປ


  ປະທານເໂສກ່າວວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດອາເມລິກາ, ອັດຕາວ່າງງານຕໍ່າ ແລະ ເງິນເຟີ້ທີ່ເຂົ້າໃກ້ເປົ່າໝາຍຂອງເຟສ ເປນັປັດໃຈໜູນໃຫ້ເຟສປັບຂື້ນດອກເບ້ຍຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງລະບຸວ່າ
  ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດໄດ້ຫຼຸດຄວາມຈຳໃນການໃຊ້ນະໂຍບາຍທາງການເງິນທີ່ມີການໃຊ້ໃນຊ່ວງທີ່ເກີດວິກິດ.

  ປະທານເຟສຍັງກ່າວເຕີມວ່າ ເຖິງແມ່ຈະຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງການເງິນ ແຕ່ການປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ໄປຖືເປັນສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂື້ນຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
  ຈາກກຳມະການເຟສສ່ວນຫຼາຍ ເຊິ່ງທາງປະທານໄດ້ກ່າວຂື້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງເຟສມີມະຕິເປັນເອກະສັນໃນການປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໄລຍະສັ້ນ 0.25% ສູ້ລະດັບ 1.75-2.00% ໃນການປະຊຸມເມື່ອ
  ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ຕາມທີ່ຕະຫຼາດການເງິນຄາດການໃວ້. ການປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນການປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຄັ້ງທີ່ 2 ໃນປີນີ້ ຫຼັງຈາກປັບຂື້ນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ເປັນການ
  ປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຄັ້ງທີ 7 ນັບຕັ້ງແຕ່ເຟສເລີ່ມວົງຈອນປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນເດືອນ ທັນວາ 2015 ເຊິ່ງນອກຈາກນີ້ ເຟສຍັງໄດ້ສົ່ງສັນຍານປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍອີກ 2 ເທື່ອໃນຊ່ວງທີ່ເຫຼືອ
  ຂອງປີນີ້ ໂດຍຄາດວ່າຈະປັບຂື້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ເດືອນ ທັນວາ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຟສປັບຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍ 4 ຄັ້ງໃນປີນີ.  ໃນການປະຊຸມຂອງທັງ 4 ທະນາຄານກາງທີ່ມີການປະຊຸມມື້ວານນີ້ ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ນັກລົງທຶນ ແລະ ນັກລົງທຶນຕະຫຼາດການເງິນກໍ່ຍັງບອກວ່າ ການສົ່ງສັນຍານຂອງປະທານທະນາຄານກາງຂອງອາເມລິກາທີ່
  ຈະຍັງຂື້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໃນສາມເທື່ອຂຶງປີນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນໂດລາມີການແຂງຄ່າຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເປັນຜົນໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າມາຊື້ພັດທະບັດລັດຖະບານ ໂດຍກົດດັນອັດຕາຜົນຕອບແທນພັນ
  ທະບັດລັດທະບານໃຫ້ສູງຂື້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະກຸນເງິນໂດລ່າມີການແຂງຄ່າຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍໃຫ້ກອບແນວຕ້ານໃວ້ທີ່ 95.02 ເຊິ່ງເປັນກອບແນວຕ້ານທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ກອບແນວຮັບທີ່ສຳຄັນແມ່ນ
  94.15 ເຊິ່ງກອບແນວຮັບແນວຕ້ານນີ້ເປັນກອບທີ່ນ່າສົນໃຈຫຼາຍ ຖ້າສາມາດທະລຸຂື້ນໄປໄດ້ ອາດຈະເປັນທິດທາງຂາຂທ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
  11
    ໂຄງສ້າງຂອງຕະຫຼາດ Forex

  ບອກເລີຍວ່າຕະຫຼາດ Forex ນັ້ນຄ້າຍໆກັບຕະຫຼາດຮຸ້ນ ເຊິ່ງເຮົາມາເບິ່ງຕະຫຼາດຮຸ້ນກັນວ່າມັນເປັນແນວໃດ


  ໂດຍທຳມະຊາດລແລ້ວຕະຫຼາດຮຸ້ນຮັ້ນຄ້າຍໆຈະເປັນຕະຫຼາດຜູກຂາດ ເພາະມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສາມາດຄວບຄຸມລາຄາໄດ້ ນັກລົງທຶນທີ່ຈະຊື້ຂາຍຕ້ອງໄດ້ທຳການຜ່ານຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄານັ້ນ
  ມັນຂ່ອນຂ້າງປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງອ່ອນໄຫວ ແລະ ເປັນການສ້າງກຳໄລໃຫ້ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍກ່ວາທີ່ຈະໃຫ້ກັບເືຣດເດີ

  ແລ້ວເປັນຫຍັງຄທເປັນແບບນັ້ນ?

  ເພາະໃນຕະຫຼາຍຮຸ້ນນັ້ນ ຊ່ຽວຊານນນັ້ນປັນຜູ້ຄວບຄຸມລາຄາອງລູກຄ້າທັງໝົດທີ່ຈະທຳການຊື້ຂາຍ ຢ່າງໃນກໍລິະນີທີ່ມີຜູ້ຂາຍຮຸ້້ນຕ້ອງການຂາຍຮຸ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຊື້
  ແລະ ເພື່ອທີ່ຈະຫາທາງຫຼີກຫຼ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂື້ນ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະຂະຫຍາຍຄ່າ spread ໃຫ້ກ້ວາງອອກ ຫຼື ເພີ່ມ ຄ່າທຳນຽມທຸລະກຳໃຫ້ສູງຂື້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ.

  ຫຼື ຈະເວົ້າາອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ເຂົ້າໜ້າທີ່ສາມາດໂກງຄຳສັ່ງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຕົວເອງໄດ້.

  ການເທຣດ Spot Fx (ອັດຕາແລກປ່ຽນແບບລາຍວັນ) ເປັນການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ

  ການເທຣດນີ້ມັນບໍ່ຄືກັບການເທຣດຮຸ້ນ ເພາະເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເົຂ້າໄປຫາຕະຫຼາດສູນກາງເພື່ອຊື້ຂາຍເຊັ່ນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເປັນຕົ້ນ.
  ໃນຕະຫຼາດ forex ບໍ່ມີລາຄາແນ່ນອນເປັນລາຄາໃວ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນເພື່ອຊື້ຂາຍ ເພາະລາຄາມັນມາຕ່າງກັນຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊື້ຂາຍຫຼາຍແຫ່ງ.  ຈາກຮູບຂ້າງເທົິ່ງເຮົາຈະເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການມາຂອງແຕ່ລະລາຄາ ເຊິ່ງນັ້ນມັນເປັນສິງທີ່ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດ forex ເປັນສິ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນທີ່ໜ້າລົງທຶນ  12
    ເງິນຢີ່ປຸ່ນແຂງຂື້ນດ ເງິນການາດາອ່ອນຄ່າ ຫຼັງການປະຊຸມ G7

  13
    GBP/JPY ຈາກຈຸດຕ່ຳສຸດວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 143.19 ເຊິ່ງອາດຈະຍັງຄົງໄປຕໍ່ອີກ

  • ຈຸດທະລຸແນວຮັບສະແດງໃຫ້ເຫນໃນແທ່ງທຽນ 1 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາດຳເນີນໄປຕໍ່ຕາມແນວເດີມຈາກ 143.19
  • RSI 14 ຊົ່ວໂມງ ໄດ້ກັບຕົວເປັນຂາຂື້ນ (16jgOnv 50.00)
  • ຈາກຈຸດ 147.44 (ສູງສຸດຂອງວັນພະຫັດ) ແລະ ກຼາຟແທ່ງທຽນ 1 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ 146.89 ນັ້ນເປັນສັນຍາຍຂອງການປະຕິເສດຂາຂື້ນ


  ອັດຕາແລກປ່ຽນລາຍວັນ: 147.05

  ຈຸດສູງສຸດຂອງວັນ: 147.20

  ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງວັນ: 146.52

  ແນວໂນ້ວ: ຂາຂື້ນ

  ແນວຕ້ານ

  R1: 147.17 (ເສັ້ນ MA 5 ວັນ)

  R2: 147.95 (ແນວໂນ້ມຂາລົງປະຈົບກັນ ຕັ້ງແຕ່ຈຸດສູງສຸດທີ 18 ເມສາ ແລະ ຈຸດສູງສຸດ ທີ 26 ເມສາ)

  R3: 148.11 (ຈຸດສູງສຸດຂອງ ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ)

  ແນວຮັບ

  S1: 146.79 (4H 100MA)

  S2: 146.23 (4H 50MA)

  S3: 145.27 (May 25 low)

  -------------------------------------------------------------------------

  14
    AUD/USD  ຂື້ນມາຮອດ 0.76 ໃນວັນຈັນຫຍຸດທະນາຄານໃນວັນຈັນນີ້

  • ເງິນອັດສະຕາລີວົນກັບຄືນທີ່ຈຸດຕ່ຳສຸດກ່ອນໜ້າ, ແຕ່ແນວໂນ້ມຂາລົງກາດຍັງສະງັກໃນວັນນີ້ເນື່ອງຈາກວັນພັກທະນາຄານ ອັດສະຕາລີ ໃນວັນຈັນ
  • ອິນດິ້ໃນຊ່ວງເວລາ H1 ເຂົ້າເສັ້ນ Overbought


  ອັດຕາແລກປ່ຽນລາຍວັນ: 0.7606
  ຄວາມປ່ຽນແປງ: 0.23%
  ຈຸດສູງສຸດ: 0.7613
  ຈຸດຕ່ຳສຸດ: 0.7588

  ແນວໂນ້ມ: ຂາຂື້ນ

  ແນວຮັບ 1: 0.7588 (ຈຸດຕ່ຳສຸດວັນນີ້)
  ແນວຮັບ 2: 0.7559 (ຈຸດຕ່ຳສຸດອາທິດກ່ອນ)
  ແນວຮັບ 3: 0.7475 (ຈຸດຕ່ຳສຸດສອງອາທິດກ່ອນ)

  ແນວຕ້ານ 1: 0.7613 (ຈຸດສູງສຸດວັນນີ້ ເສັ້ນ MA 50 ວັນ)
  ແນວຕ້ານ 2: 0.7632 (ຕ່ຳແໜ່ງ Fibo 61.8% ອາທິດແລ້ວ)
  ແນວຕ້ານ 3: 0.7676 (ຈຸດສູງສຸດຂອງເດືອນ)  15
    EUR/USD ລະວັງຜົນຂອງການປະຊຸມ G7 ທີ່ອາດສັ່ງຜົນໃຫ້ກຼາຟມີການເກີດ gap ໄດ້

  • ອັດຕາຜົນຕອບແທນທະນະບັດ 10 ປີຂອງເຢຍລະມັນມີຜົນຕອບແທນທີ່ນ້ອຍລົງ ໂດຍຈະສົ່ງຜົນຂໍ້ດີຕໍ່ກັບເງິນ EUR
  • ແຕ່ ການປະຊຸມ G7 ອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ຄຸ່ເງິນ EUR/USD ເກີດສະພາວະ gap ໄດ້
  • EUR/USD ໃນກຼາຟ W ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາວະການກັບຕົວເປັນຂາຂື້ນແລ້ວ


  ແນວໂນ້ມຂອງຄູ່ເງິນ EUR/USD ມີການເຄືອນເໜັງແບບ ອອກຂ້າງ ຢູທີ 1.18 ໂດຍເມື່ອວານນີ້ ລາຄາໄດ້ຂື້ນມາສູງສຸດໃນຮອບສາມອາທິດ

  ເຝົ້າລະວັງ ການປະຊຸມ G7 ຈັດຂື້ນທີ່ປະເທດຝຣັ່ງໂດຍເປັນການມຸ່ງເນັ້ນກ່າວເຖິງເລື່ອງນະໂຍບາຍທາງການຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ ສະນັ້ນການປະກາດຂ່າວດັ່ງກ່າວອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄູ່ເງິນມີການເໜັ້່ງຕີງຜັນຜວນ
  ອາດເຮັດໃຫ້ຄູ່ເງິນດັ່ງນີ້ປ່ຽນແປວຈຸດສຸງສຸດຂອງອາດທິດ ຫຼື ສ້າງຈຸດຕ່ຳສຸດໃໝ່ໄດ້

  ການວິເຄາະເຊິ່ງເທັກນິກ  ກາຼຟ W ອາດທິດນີ້ສະແດງ bullish doji reversal ເຊິ່ງເປັນການສະແດງວ່າຄູ່ເງິນຈະກັບຕົວເປັນຂາຂື້ນ ຢ່າງນ້ອຍກໍ່ຊ່ວງໄລຍະເວລາສັ້ນໃດໜຶ່ງ
  ແນວຕ້ານ: 1.1822 (ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ), 1.1855 (38.2% Fib R of ມິນາ-ພຶດສະພາ), 1.1948 (ເສັ້ນ MA 50 ວັນ).
  ແນວຮັບ: 1.1757 (ເສັ້ນ MA 5 ວັນ), 1.1723 (23.6% Fib R ຂອງ ມິນາ-ພຶດສະພາ), 1.1696 (ເສັ່ນ MA 10 ວັນ).  Pages: [1] 2 3 ... 5