Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

News:

Author Topic: ການເທຣດດ້ວຍ Divergence  (Read 2128 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Admin

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 71
ການເທຣດດ້ວຍ Divergence
« on: November 16, 2018, 06:14:42 AM »
ການເທຣດດ້ວຍ Divergence


 • Regular Divergence ແມ່ນການທີ່ກຣາຟລາຄາເຮັດຈຸດສູງສຸດຍົກຂື້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຈຸດຕ່ຳສຸດສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ Oscillating ບໍ່ສະແດງໄປໃນ

ທາງດຽວກັນ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ Regular Divergenceມັນບອກເຖິງໂອກາດໃນການທີ່ກຣາຟຈະເກີດການກັບຕົວໃນຂະນະທີ່ເຮົາບໍ່ຄິດວ່າມັນ
ຈະເກີດຂື້ນ (Reversal)

Negative Divergence ແມ່ນຂາລົງ (Bearish) ເຊິ່ງຈະ ເກີດໃນເທຣນຂາຂື້ນ ໃນຂະນະທີ່ກຣາຟເຮັດສູງຂື້ນສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ແລະ  oscillating
indicator ກັບບໍ່ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນ ໂດຍ oscillator ອາດຈະບໍ່ສົ່ງສັນຍານໂດຍການເຮັດ ສູງຂື້ນສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ແຕ່ກັບເຮັດຈຸດສູງສຸດຕໍ່າລົງເລື້ອຍໆ.

Positive Divergence ແມ່ນຂາຂື້ນ (Bullish) ແລະ ເກີດໃນເທຣນຂາລົງ ໂດຍກຣາຟມີການເຮັດຈຸດສູງສຸດຕ່ຳລົງເລື້ອຍໆເຊິ່ງ oscillating indicator
ບໍ່ສະແດງໄປຕາມກຣາຟ. ໂດຍ oscillatorບໍ່ໄດ້ຍືນຍັນການເຮັດຕ່ຳລົງເລື້ອຍໆ ມັນອາດຈະເຮັດຈຸດສູງສຸດສູງຂື້ນເລື້ຶຍໆ. ເຊິ່ງເກີດຂື້ນຫຼາຍກັບ oscillators ຢ່າງ RSI
ແລະ Stochastics ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂື້ນກັບ MACD ແລະ CCI
 • Hidden Divergence ໝາຍເຖິງການທີ່ກຣາຟຍັງມີຄວາມແຂງແຮງໃນເທຣນປັດຈຸບັນ ແລະ ໝາຍເຖິງເທຣນຈະມີການດຳເນີນຕໍ່ໄປ
  ຕາມຮູບແບບເທຣນເດີມແບບຕໍ່ເນື່ອງ (Trend Following)

  Bullish Hidden Divergence ເກີດຂື້ນຕອນເທຣນຂາຂື້ນ ເມື່ອ oscillator ເຮັດຈຸດສູງສຸດສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ກຣາຟ (Price Action)
  ບໍ່ເປັນໄປຕາມຮູບແບບດຽວກັນນັ້ນ.ສິ່ງນີ້ບອກເຮົາວ່າຍັງຄົງມີຄວາມແຂງແຮງໃນເທຣນຂາຂື້ນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຄົນຈະພາກັນປິດກຳໄລຫຼາຍກ່ວາການເທຂາຍ (Selling)
  ເຊິ່ງມັນຈະເກີດຂື້ນບໍ່ດົນ ແລະ ຄາດວ່າເທຣນຂາຂື້ນຈະຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປ

  Bearish Hidden Divergence ເກີດຂື້້ນໃນເທຣນຂາລົງ ເມື່ອ oscillator ເຮັດຈຸດຕ່ຳສຸດຕ່ຳລົງເລື້ອຍໆ ຂະນະທີກຣາຟບໍ່ເປັນໄປໃນທາງດຽວກັນ.
  ເຊິ່ງນີ້ໝາຍເຖິງ ການຂາຍຍັງບໍ່ຈາງຫາຍ ແລະ ເທຣນຂາລົງຍັງຄົງແຂງແຮງ. ເຊິ່ງນັກເທຣນຈະມີປະຕິກິລິຍາກັບມັນໂດຍການປິດກຳໄລຫຼາຍກ່ວາການເຂົ້າຊື້.
  ເຊິ່ງເປັນໄປໄດ້ທີ່ເທຣນຂາລົງຈະຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
  ຕົວຢ່າງຈາການເບິ່ງກຼາຟຈິງ