Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

News:

Author Topic: AdMin koun ຂໍ່ເນາະນຳໂຕເອງ  (Read 530 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline koun

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 433
AdMin koun ຂໍ່ເນາະນຳໂຕເອງ
« on: December 11, 2017, 10:43:11 AM »
    ສະບາຍດີ ປັດຈຸບັນ Admin ເຮັດວຽກກັບforex ແລະ ເທຣດ  forex ໄປພ້ອມ
          Admin ໄດ້ເລີ່ມສຶກສາ ແລະ ຮູ້ຈັກ Forex ໄດ້ປະມານ 3-4 ປີແລ້ວ ຈາກບໍລິສັດ Forexໃນຕຳນານຂອງລາວແຫ່ງໜື່ງ (ຊ່ວງປີ 2015-2017 ເທຣດເດີໜ້າຈະພໍຄິດອອກ ) ປະມານຊ່ວງປີ 2016 ແຕ່ຖ້າເລີ່ມແບບຈີງຈັງແນ່ແມ່ນຫາກໍ່ເລີ່ມໄດ້ປະມານ 3-4 ປີ

          ຍ້ອນສະແນ່ຂອງ Forex ຈື່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ເພາະການເໜັງຕີງຂອງກຣາບມັນມີສີນລະປະໃນໂຕມັນ ຊ່ວງທີ່ເລີ່ມເທຣດມາແລກໆກໍ່ເຈັບໜັກພໍສົມຄວນ ຍ້ອນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໂຕເອງຫຼາຍເກີນໄປ ຍ້ອນຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບໂຕເອງຈື່ງຢາກໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເລີ່ມສົນໃຈໃນ Forex ໃຫ້ສຶກສາຫຼາຍໆ ຢ່າຢຸດຫາຄວາມຮູ້ ເພາະສີ່ງທີ່ຕອບແທນມາຫຼັງຈາກການສຶກສາຢ່າງໜັກມັນມີຄຸນຄ່າສະເໝີ

         ຕ້ອງສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈ