Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

News:

Author Topic: ເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍແບບທົ່ວໄປ ( Simple Moving Average )  (Read 285 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline FXCL_Partner

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 16
  ເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍແບບທົ່ວໄປ
Simple Moving Average

ເສັ່ນຄ່າສະເລ່ນຊະນິດນີ້ເປັນເສັ້ນຄ່າສະເລ່ຍທີ່ພື້ນຖານທີ່ສຸດໃນການວິເຄາະກຼາຟໃນຕະຫຼາດ Forex

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເສັ້ນຄ່າສະເລ່ນຈະໃຊ້ຄຳນວນໄດ້ນັ້ນເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຄ່າ "X" ຂອງຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງຂອງລາຄາປິດເຂົ້າໄປ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກຼາຟມີການແຍກລາຄາປິດຂອງຊ່ວງເວລາທີ່ເຮົາເລືອກນັ້ນອອກມາ
ເຊົ່ງຈະອະທິບາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

Calculating the Simple Moving Average (SMA)
ຖ້າເຮົາວາງ 5 ຊ່ວງເວລາຂອງເສັ່ນ SMA ໃນກຼາຟ 1 ຊົ່ວໂມງ ເຮົາຈະໄດ້ຊ່ວງເວລາຂອງລາຄາປິດຂອງກຼາຟລາຍຊົ່ວໂມງ ທັງໝົດ 5 ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງຖືກແຍກອອກດ້ວຍເລກ "5"
ແມ່ນແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ລາຄາປິດຂອງຫ້າຊົ່ວໂມງກ່ອນ ແລະ ດ້ວຍການເອົາລາຄາປິດເຫຼົ່ານັ່ນມາຕໍ່ໃສ່ກັນເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ເປັນ ເສັ່ນຄ່າສະເລ່ຍ!

ປລະ ຖ້າເຮົາວາງ 5 ຊ່ວງເວລາຂອງເສັ່ນ SMA ໃນກຼາມ 10 ນາທີ ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ລາຄາປິດຂອງຄູ່ເງິນນັ້ນໃນຊ່ວງ 50 ນາທີກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເຊິ່ງມີການແບ່ງພວກມັນອອກເປັນ 5 ຊ່ວງ
ຊ່ວງລະ 10 ນາທີ.

ເຊິ່ງເສັ່ນຄ່າສະເລຍຂອງຊ່ວງເວລາໃດມັນກໍ່ຈະໃຊ້ຫຼັກເກນດຽວກັນນີ້ໃນການຄຳນວນ

ເຊິ່ງນັ້ນເປັນພຽງວິທີພື້ນຖານທີ່ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂື້ນເຖິງການເຮັດວຽກຂອງມັນ ແລະ ໃຫ້ເຮົາຮູ້ວິທີການປັບແຕ່ງມັນໄດ້ຕາມໃຈ. ເພາະການເຂົ້າໃຈເຖິງການເຮັດວຽກຂອງມັນ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດໃຊ້ມັນມາປະຍຸກເຂົ້າກັບກົນລະວິມີຂອງເຮົາໃນການເທຣດໃນແຕ່ລະສະພາບຂອງຕະຫຼາດໄດ້.

ເຊິ່ງຖ້າທຽບໃສ່ ອິນດີ້ ອື່ນໆແລ້ວ MA ຖືວ່າການເຮັດວຽກຂອງມັນນັ້ນຊ້າກ່ວາຕົວອື່ນ. ເພາະເຮົານຳເອົາລາຄາປິດສະເລ່ນຂອງຊ່ວງເວລາໃນອະດີດມາໃຊ້,  ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນ
ການເປັນໄປເປັນມາຂອງລາຄາ ແລະ ທິດທາງຄວາມໜ້າຈະເປັນໃນອະນາຄົດຂອງມັນໃນໄລຍະເສັ້ນໄດ້,
ນີ້ແມ່ນວິທີການໃ້ຊເສັ້່ນ MA ແບບ Price Actionສັງເກດຈາກກຼາຟດ້ານເທິງ ເຫັນວ່າມີການແບ່ງ SMA ໃນກຼາຟລາຍຊົວໂມງຂອງຄູ່ເງິນ USD/CHF ແລະ ຖ້າສັງເກດດີໆເຮົາຈະເຫັນວ່າ ເສັ່ນ SMA ທີ່ມີຄ່າສະເລ່ຍສູງກ່ວາ
ຈະນອນຢູ່ໄກຈາກເສັ່ນກຼາຟຫຼາຍກ່ວາ ແລະ ເປັນຫຍັງເສັ້ນ SMA 62 ຈຶ່ງຢູ່ໄກກ່ວາເສັ່ນ SMAs 30 ແລະ SMAs 50.

ກໍ່ເພາະວ່າເສັ່ນ SMAs 62 ນຳເອົາລາຄາປິດຂອງຊ່ວງເວລາ 62 ຊ່ວງມາແບ່ງອອກເປັນ 62 ອັນ.
ຄ່າສະເລ່ຍທີ່ສູງທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນ SMA ມັນຈະສະແດງອາການການເຄືອນໄຫວຂອງກຼຟຊ້າກ່ວາ.

ເສັ່ນ SMAs ໃນກຼາຟສະແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມຂອງຄູ່ເງິນນັ້ນໆ.
ແທນທີ່ຈະເບິ່ງພຽງລາຄາປັດຈຸບັນຊອງຕະຫຼາດ ເຊິ່ງມັນເປັນພຽງມຸມມອງແບບຜິດເຜີນ ເຊິ່ງບັດນີ້ເຮົາຈະສາມາດຈັບທີ່ໄປທີ່ມາຂອງມັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຫຼາຍຂື້ນເພື່ອຄາດການອະນາຄົດຂອງມັນ

ແລະ ດ້ວຍການໃຊ້ SMA ມັນຍັງສາມາດບອກເຮົາໄດ້ວ່າກຼາຟກຳລັງເປັນຂາຂື້ນ, ຂາລົງ ຫຼື ອອກຂ້າງໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ມັນກໍ່ຍັງມີຂໍ້ເສຍຢູ່ຄື ຄວາມແມ໋ນຍຳຍັງນ້ອຍ

ເພາະມັນຍັງສາມາດໃຫ້ສັນຍານທີ່ຜິດພາດ ປະມານວ່າເຮົາອາດຄິດວ່າຄູ່ເງິນນັ້ນອາດມີການປ່ຽນແບບຮູບແບບແນວໂນ້ມໄປແລ້ວ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງມັນກັບບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງເລີຍ. ເຊິ່ງ
ໃນບົດຕໍ່ໄປເຮົາຈະມາແນະນຳການໃຊ້ງານເສັ່ນ MA ອີກແບບໜຶ່ງ ແລະ ການຫຼີກຫຼ້ຽງຄວາມຜິດພາດຂອງມັນ._________________________________________________________________

ການຮຽນບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ ຢ່າສຸດທີ່ຈະຮຽນຮູ້

ຂ້າງເທິ່ງນັ້ນເປັນພຽງຄວາມຮູ້ເບື້ງຕົ້ນໃຫ້ເຮົາໄດ້ສຶກສາກ່ອນລົງມືເທຣດຈິ່ງ ມັນຍັງມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້, ສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆ